Privacy

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als cliënt

Beste cliënt,

Om goede zorg te verlenen, hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig.  Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels, de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen.  In deze tekst geven we jou die informatie.

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger)
 • Mutualiteit
 • Rijksregisternummer
 • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling,…)
 • Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de therapeutische behandeling
 • Gegevens over opleiding en vorming
 • Geluids- of beeldopname
 • Evt. financiële gegevens

Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen, om onze therapeutische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als zorgverlener bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, om wederzijdse belangen te beschermen en op grond van je uitdrukkelijke toestemming voor bewaring en verzameling.

Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je de gepaste zorg te kunnen verlenen.  In het uitzonderlijke geval waarin een cliënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.

Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

de gegevens die we van en over jou hebben, vallen in principe onder het beroepsgeheim.  We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (vb. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB; met je wettelijk vertegenwoordiger,…)
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (vb. met de overheid, de mutualiteit)
 • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden,…)
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (vb. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in),…)
  • school
  • CLB
  • andere zorgverleners binnen Groepspraktijk Open huis
  • andere:…..

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren.  Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren.

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we over jou bewaren?

Als cliënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.  Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het dossier dat we van jou bewaren.  Indien je je dossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende zorgverlener van de groepspraktijk richten .

Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het dossier zijn opgenomen, te rectificeren.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking ten allen tijde intrekken.  De gegevens in het dossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting en dus niet op grond van een toestemming.

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het dossier is je behandelende zorgverlener, die alle gegevens in het dossier noteert.  Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de groepspraktijk.